Задача 9. Икономическите сектори на функционираща икономика след агрегиране са представени от три сектора. Базисната таблица инпут-аутпут (табл. 8) има следния вид (в хил.лв.):

Таблица 8

Базисна таблица инпут-аутпут

Сектори потребители Сектори производи­тели

 

Междинно потребление

 

Общо междинно потре­бление

 

Крайно потре­бление

 

Разпределене брутопро-дукция

 

1

 

2

 

3

 

1

 

4100

 

3500

 

2900

 

10500

 

5400

 

15900

 

2

 

2600

 

3200

 

2400

 

8200

 

3809

 

12000

 

3

 

6400

 

1200

 

3400

 

11000

 

4300

 

15300

 

Общо материални разходи

 

13100

 

7900

 

8700

 

29700

 

13500

 

43200

 

Добавена стойност

 

2800

 

4100

 

6600

 

13500

 

 

 

 

 

Произведена бруто-продукция

 

15900

 

12000

 

15300

 

43200

 

 

 

 

 

 

1. Възможно ли е да настъпят изменения в обема и структурата на междинното потребление, крайното потребление и брутопродукцията, ако поради недостиг на производствен капацитет за задоволяване на крайните обществени потребности собственото производство се замести с внос на продукция от сектор 2 в размер на 960 хил.лв. и от сектор 3 - внос на продукция за 580 хил.лв., а поради излишък на производствен капацитет на сектор 1 и голямо търсене на продукцията му на международните пазари се предвиди износ на продукция в размер на 840 хил.лв. Отговорът да се аргументира със съответни разчети.

2. Как тази мярка на отговарящите за икономическата политика ще се отрази на външнотърговското салдо и платежния баланс на страната?

3. Какви ще бъдат последствията върху равнището на заетост на работната сила, ако заетата работна сила по сектори първоначално е била както следва:

• в сектор 1 - 1600 лица;

• в сектор 2 —2300 лица

• в сектор 3 - 4100 лица.

4. Съществуват ли други възможности за овладяване на предполагаемата ситуация? Какви са те? Как ще се отразят на основните макроикономически показатели?


Националното прогнозиране е прогнозиране развитието на национално равнище.

Видове прогнози на националното прогнозиране са:

-                     прогнози за макроикономическо равнище – БВП, потребление, инвестиции, бюджет, инфлация и парично обръщение, износ/внос, платежен баланс, валутни курсове и др.;

-                     прогнози в социалната област – здравеопазване, образование, демография;

-                     прогнози в областта на технологиите.

В случая нашата задача е прогнозиране за макроикономическо равнище, по-точно – потребление, износ/внос, платежен баланс.

ВЪПРОС 1.

Възможно ли е да настъпят изменения в обема и структурата на междинното потребление, крайното потребление и брутопродукцията, ако поради недостиг на производствен капацитет за задоволяване на крайните обществени потребности собственото производство се замести с внос на продукция от сектор 2 в размер на 960 хил.лв. и от сектор 3 - внос на продукция за 580 хил.лв., а поради излишък на производствен капацитет на сектор 1 и голямо търсене на продукцията му на международните пазари се предвиди износ на продукция в размер на 840 хил.лв. Отговорът да се аргументира със съответни разчети.

За да отговорим на въпроса дали е възможно да настъпят изменения в обема и структурата на междинното потребление, крайното потребление и брутопродукцията, ако се осъществи внос на продукция от сектор 2 и сектор 3, който да замести собственото производство поради недостиг на производствен капацитет за задоволяване на крайните обществени потребности, а поради излишък на производствен капацитет на сектор 1 и голямо търсене на продукцията му на международните пазари се предвиди износ на продукция е необходимо да извършим анализ на базисната таблица инпут-аутпут.

 

 

Базисна таблица инпут-аутпут

Сектори потребители

Междинно потребление

Общо междинно потребление

Крайно потребление

Разпределена брутопродукция

Сектори производители

1

2

3

1

4100

3500

2900

10500

5400

15900

2

2600

3200

2400

8200

3800

12000

3

6400

1200

3400

11000

4300

15300

Общо материални разходи

13100

7900

8700

29700

13500

43200

Добавена стойност

2800

4100

6600

13500

 

Произведена брутопродукция

15900

12000

15300

43200

Базисната таблица е съставена от четири квадранта. В първия квадрант (разположен в горната лява част на схемата) намира отражение междинното потребление, като при това секторите на материалното производство фигурират два пъти - като сектори-производители и като сектори-потребители. Тази таблица е шахматна.

По редовете на първи квадрант се отразява направлението на производственото потребление на продукцията на всеки сектор-производител, а по стълбовете се формират разходите на секторите-потребители във връзка с осъществяване на тяхната производствена дейност.

Междинното потребление по сектори-производители и сектори-потребители в базисната таблица за целите на икономико-математически модел се изразява по следния начин:

x11=4100

x12=3500

x13=2900

x21=2600

x22=3200

x23=2400

x31=6400

x32=1200

x33=3400

 

Във втори квадрант на таблицата (горната дясна част от таблицата) намира отражение процеса на разпределение на брутопродукцията по сфери на крайното потребление - т.е. разпределението на онази част от националното производство, която напуска сферата на материалното производство и се насочва към сферата на крайното потребление - за лично и обществено потребление, за натрупване и износ. Вторият квадрант отразява веществената структура на добавената стойност - брутния вътрешен продукт и неговото използване. В таблицата се допуска, че съществува равенство между добавена стойност и брутен вътрешен продукт.

 

Вектор Y(j)

 

Вектор X(j)

 

 

 

Y1=5400

 

X1=15900

Y2=3800

 

X2=12000

Y3=4300

 

X3=15300

 

Третият квадрант отразява стойностната структура на създадената добавена стойност - работната заплата и печалбата.В четвъртия квадрант (намиращ се под втория) се характеризират процесите на преразпределение на брутния вътрешен продукт. Таблицата е пример за обема на националното производство и неговото разпределение по сфери на използване в милиони лева.

Като единна система от взаимообвързани показатели таблицата разкрива широки възможности за изчерпателна характеристика на връзките между секторите, за изследване на тяхната интензивност и динамика, както и за проектиране на изменението им в бъдеще. При изясняване общата картина на взаимодействието могат да се използват абсолютните показатели за обема на производственото потребление, приведени към единен измерител.

Изхождайки от хипотезата за пропорционалност между разходите и обема на производството, Леонтиев определя технологическите коефициенти като отношение между производственото потребление на продукция от даден сектор и общия обем на производството в сектора производител.

Коефициентите на преките материални разходи образуват технологичната матрица А:

 

a11=x11:X1

a12=x12:X1

a13=x13:X1

a21=x21:X2

a22=x22:X2

a23=x23:X2

a31=x31:X3

a32=x32:X3

a33=x33:X3

Матрицата на преките материални разходи А[1] позволява да се премине от обща продукция към краен продукт, редуцирайки с размера на производственото потребление, формализовано, определянето на обема на крайния продукт се изразява в решаването на системи от уравнения.

Матричният запис на последната система от уравнения има вида:

[Е-А][X]=[Y] където:

Е е единична матрица;

А - матрица на коефициентите на преките материални разходи;

Х - вектор-стълб на обема на производство;

Y - вектор-стълб на обема на крайния продукт.

За определяне влиянието на вноса и износа на продукти за крайно потребление върху обема и структурата на производството ще приложим технологията на разработване на прогнозна таблица инпут-аутпут.

 

 

Технологична матрица А

 

Вектор Y(j)

Вектор X(j)

 

А

0.257861635

0.220125786

0.182389937

 

5400

15900

840

 

0.216666667

0.266666667

0.2

 

3800

12000

-960

 

0.418300654

0.078431373

0.222222222

 

4300

15300

-580

 

Единична матрица Е

 

 

 

 

E

1

0

0

 

 

 

 

 

0

1

0

 

 

 

 

 

0

0

1

 

 

 

 

 

Матрица E-A

 

 

 

 

E-A

0.74

-0.22

-0.18

 

 

 

 

 

-0.22

0.73

-0.20

 

 

 

 

 

-0.42

-0.08

0.78

 

 

 

 

 

B = 1/ (E-A) - Обратна на матрица E-A

 

 

B

1.87639

0.630662

0.594721

 

 

 

 

 

0.866652

1.700754

0.636087

 

 

 

 

 

1.099251

0.514024

1.667526

 

 

 

 

 

Производствен капацитет на секторите

16740

11040

14720

 

Отражение на вноса и износа върху обема на крайното потебление (по сектори)

 

15086.3219

износ

 

13877.9601

внос

 

15059.6084

внос

 

 

Матрица на коефициентите на разпределение H

 

H

0.257861635

0.202494478

0.182066977

 

 

0.235531955

0.28937218

0.217029135

 

 

0.419042657

0.072277275

0.222222222

 

 

 

Междинно потребление

 

Xij

3890.1836

3054.8969

2746.7210

 

 

3268.7031

4015.8956

3011.9217

 

 

6310.6183

1088.4675

3346.5796

 

 

Прогнозна таблица инпут-аутпут, гарантираща запазване равнището на крайното потребление

Сектори потребители

Междинно потребление

Общо междинно потребление

Крайно потребление

Разпределена брутопродукция

Сектори производители

1

2

3

1

3890

3055

2747

9692

5400

15092

2

3269

4016

3012

10297

3800

14097

3

6311

1088

3347

10746

4300

15046

Общо материални разходи

13470

8159

9105

30734

13500

44234

Добавена стойност

1622

5937

5940

13500

 

Произведена брутопродукция

15092

14097

15046

44234

 

15092

<

16740

1648

14097

>

11040

-3057

15046

>

14720

-326

Прогнозната  таблица инпут-аутпут показва, че ще настъпят изменения в обема и структурата на междинното потребление и брутопродукцията при запазен обем на крайното потребление, ако се осъществи внос на продукция от сектор 2 и сектор 3, който да замести собственото производство поради недостиг на производствен капацитет за задоволяване на крайните обществени потребности, а поради излишък на производствен капацитет на сектор 1 и голямо търсене на продукцията му на международните пазари се предвиди износ на продукция е необходимо да извършим анализ на базисната таблица инпут-аутпут.

Прогнозна таблица инпут-аутпут, отразяваща влиянието на вноса и износа на продукция

Сектори потребители

Междинно потребление

Общо междинно потребление

Крайно потребление

Разпределена брутопродукция

Сектори производители

1

2

3

1

4297

3215

2915

10427

6240

16667

2

3610

4262

3197

11069

3800

14869

3

6970

1146

3552

11667

4300

15967

Общо материални разходи

14877

8623

9664

33163

14340

47503

Добавена стойност

1790

6246

6304

14340

 

Произведена брутопродукция

16667

14869

15967

47503

Сравняването на получените резултати по двете прогнозни таблици показва, че  има нарастване на обема на крайното потребление, респективно на добавената стойност със 840 единици; нарастване на обема на брутопродукцията със 3269 единици и постигане на по-пълно използване на производствения потенциал на секторите на икономическата система.

ВЪПРОС 2. Как тази мярка на отговарящите за икономическата политика ще се отрази на външнотърговското салдо и платежния баланс на страната?

Външнотърговското салдо и платежния баланс на страната следва да се повлияят положително, както сочат резултатите от сравнението на двете прогнозни таблици.

ВЪПРОС 3.

Какви ще бъдат последствията върху равнището на заетост на работната сила, ако заетата работна сила по сектори първоначално е била както следва:

• в сектор 1 - 1600 лица;

• в сектор 2 - 2300 лица;

• в сектор 3 - 4100 лица.

Коефициентите, характеризиращи разхода на вложения труд в даден сектор, образуват вектор-ред (Li):

Li

базиснa

0.176100629

0.341666667

0.431372549

Li

прогнознa

0.107407156

0.420076748

0.394792921

Коефициентите на трудоемкост (li):

li

базиснa

1600

2300

4100

 

 

0.100628931

0.191666667

0.267973856

 

li

прогнознa

1600

2300

4100

 

при запазване на числения състав

0.095998673

0.154684974

0.256775299

 

 

ВЪПРОС 4. Съществуват ли други възможности за овладяване на предполагаемата ситуация? Какви са те? Как ще се отразят на основните макроикономически показатели?

Фундаменталното равенство на линейния икономически анализ, отнасящо се до брутния национален продукт (брутопродукцията), може да се интерпретира по три различни начина:

Начин първи: брутният национален продукт представлява сума от разликите между производството на всеки сектор и междинното потребление на същия сектор:

Втори начин: брутният национален продукт се представя като сума от стойността на предметите и услугите, предоставени от секторите-производители на разположение на обществото за крайно потребление.

Трети начин: брутният национален продукт се определя като сума от доходите (работната заплата и печалбата) на секторите-производители.

 [1] матрицата на Леонтиев