ЗАДАЧА 8.

Функционираща икономика се представя от пет сектора.

1. Връзките между секторите по линията на междинното потребление на продукция са както следва:

А=

0.12

0.18

0.22

0.14

0.19

0.05

0.10

0.08

0.09

0.16

0.18

0.06

0.16

0.19

0.22

0.05

0.04

0.18

0.11

0.06

0.17

0.11

0.02

0.01

0.14

2. Според експерти на Министерство на икономиката и енергетиката за задоволяване на крайните обществени потребности ще бъдат необходими следните количества продукти за крайно потребление по сектори производители:

                     продукти от сектор 1                     2500 хил.лв.

                     продукти от сектор 2                     4200 хил.лв.

                     продукти от сектор 3                     1600 хил.лв.

                     продукти от сектор 4                     4800 хил.лв.

                     продукти от сектор 5                     3600 хил.лв.

3. В програмата на отговарящите за икономическата политика според експертите на Министерство на икономиката и енергетиката трябва да залегнат следните обеми брутопродущия, които ще гарантират достигането на желаното качество на живота:

                     брутопродукция за сектор 1        2800 хил.лв.

                     брутопродукция за сектор 2        5600 хил.лв.

                     брутопродукция за сектор 3        7500 хил.лв.

                     брутопродукция за сектор 4        7900 хил.лв.

                     брутопродукция за сектор 5        4100 хил.лв.

4. Да се провери перфектността на програмата на отговарящите за икономическата политика като се разработи планова таблица инпут-аутпут. При установяване на отклонения на извършените разчети от програмата на отговарящите за икономическата политика да се посочат последствията за икономическата система при нейната реализация.

5. Ако се възприеме хипотезата, че програмата на отговарящите за икономическата политика е пусната в ход за изпълнение да очертаят възможните пътища за овладяване на ситуацията чрез подходящи разчети.

Решение:

Отговарящите за икономическата политика трябва да осигурят балансирано и пропорционирано развитие на икономическата система. Методическият инструментариум, който се използва за тази цел, е методът инпут-аутпут. Съгласно условието на задачата може да се приеме, че експертите към правителството са разработили производствена програма, предвиждаща производството на продукция по сектори да възлиза на

 в хил. лв., разработена при следната входяща информация:

- обем на крайния продукт в хил. лв. по сектори

- значения на прогнозните коефициенти на преките материални разходи

За да се установи перфектността на производствената програма на експертите, т.е. дали производствената програма по сектори ще осигури необходимото количество продукция за реализиране на желаното равнище на крайното потребление и какви проблеми би създала подобна грешка в производствената програма, е необходимо:

                     като се използва прогнозната матрица А се изчислява обратната матрица на Леонтиев

 

                 

 

                     определя се какъв обем производство съответства на прогнозния размер на крайното потребление по сектори чрез метода инпут-аутпут. За целта се използва формулата:  

 


                     изчислява се текущото производствено потребление по сектори  по формулата :

x11=a11.X1=0.12´9650=1145.49                  x21=a21.X1=0.18´9650=477.29

x12=a12.X2=0.18´8090=1159.42                  x22=a22.X2=0.10´8090=810.79

x13=a13.X3=0.22´8410=1845.53                  x23=a23.X3=0.06´8410=671.10

x14=a14.X4=0.14´8490=1188.56                  x24=a24.X4=0.04´8490=764.07

x15=a15.X5=0.19´8490=1406.73                  x25=a25.X5=0.11´8490=1184.62

 

x31=a31.X1=0.22´9650=1718.23                  x41=a41.X1=0.14´9650=477.29

x32=a32.X2=0.08´8090=486.47                    x42=a42.X2=0.09´8090=324.31

x33=a33.X3=0.16´8410=1342.21                  x43=a43.X3=0.19´8410=1509.98

x34=a34.X4=0.18´8490=1613.04                  x44=a44.X4=0.11´8490=933.86

x35=a35.X5=0.02´8490=1628.85                  x45=a45.X5=0.01´8490=444.23

 

x51=a51.X1=0.19´9650=1622.77

x52=a52.X2=0.16´8090=891.86

x53=a53.X3=0.22´8410=167.78

x54=a54.X4=0.06´8490=84.90

x55=a55.X5=0.14´8490=1036.54

 

                     представя се получената информация в прогнозна таблица инпут-аутпут и се определя общия размер на текущото производствено потребление  и общата сума на материалните разходи

                     изчислява се добавената стойност като разлика между обема на производството и материалните разходи

Принципната схема на прогнозна таблица инпут-аутпут е следната:

Сектори потребители

Текущо производствено потребление

Всичко производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

1

2

3

4

5

Сектори производители

1

x11

x12

x13

x14

x15

Y1

X1

2

x21

x22

x23

x24

x25

Y2

X2

3

x31

x32

x33

x34

x35

Y3

X3

4

x41

x42

x43

x44

x45

Y4

X4

5

x51

x52

x53

x54

x55

Y5

X5

Общо материални разходи

Добавена стойност

VA1

VA2

VA3

VA4

VA5

 

 

Всичко ресурси

X1

X2

X3

X4

X5

 

 

 


Прoгнозна таблица INPUT-OUTPUT

Сектори потребители

Текущо производствено потребление

 

 

 

Всичко производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

1

2

3

4

5

Сектори производители

1

1145.49

1459.42

1845.53

1188.56

1406.73

7045.72

2500

9545.72

2

477.29

810.79

671.10

764.07

1184.62

3907.86

4200

8107.86

3

1718.23

486.47

1342.21

1613.04

1628.85

6788.80

1600

8388.80

4

477.29

324.31

1509.98

933.86

444.23

3689.68

4800

8489.68

5

1622.77

891.86

167.78

84.90

1036.54

3803.85

3600

7403.85

Общо материални разходи

5441.06

3972.85

5536.60

4584.43

5700.96

25235.91

16700

41935.91

Добавена стойност

4104.66

4135.01

2852.19

3905.25

1702.89

16700

 

 

Всичко ресурси

9545.72

8107.86

8388.80

8489.68

7403.85

41935.91

 

 

 

Основните равенства по таблицата сочат, че тя е съставена правилно, но е очевидна разлика между производствената програма и производствения потенциал на секторите:

 и

За удобство закръгляваме на изчислените стойности - X* (разчет)

X* (разчет)

9545.72 » 9550

8107.86 » 8110

8388.80 » 8390

8489.68 » 8490

7403.85 » 7400

 

От изчисленията се вижда, че във всички сектори има недостиг на производствен капацитет.

Има различни начини за овладяване на ситуации на дефицит в икономическата система: внос на аналогична продукция, получаване на стоков кредит от чужбина или деблокиране на държавен резерв. Получаването на стоков кредит е почти аналогична ситуация с деблокирането на държавния резерв, поради което тук ще разгледаме ситуация за деблокиране на държавния резерв. Задължително условие при деблокиране на резерва е неговото възстановяване. Деблокираният държавен резерв през текущата година трябва да бъде възстановен през следващата година. Държавният резерв представлява елемент на крайното потребление, поради което следва деблокираният резерв да се прибави към прогнозния обем краен продукт. Отговарящите за икономическата политика трябва да осигурят балансирано и пропорционирано развитие на икономическата система.

За да се установи перфектността на производствената програма на експертите, т.е. дали производствената програма по сектори ще осигури необходимото количество продукция за реализиране на желаното равнище на крайното потребление.

Вече определихме какъв обем производство би гарантирал достигането на определеното желано равнище на крайното потребление чрез метода инпут-аутпут.

Съпоставяме получените стойности по разчета Х* (разчет) с тези по производствената програма на експертите към правителството Х (програма), за да  установим различията:

 

Сектори

X (програма)

X* (разчет)

Отклонение

1

2800

9550

-6750

2

5600

8110

-2510

3

7500

8390

-890

4

7900

8490

-590

5

4100

7400

-3300

 

В случая се установи, че има отклонения между производствената програма и разчета, които ще предизвикат дефицит в икономическата система. При наличие на дефицит, отговарящите за икономическата политика биха могли да прибегнат към деблокиране на държавен резерв за компенсиране на дефицита. През следващата година деблокираният държавен резерв трябва да бъде възстановен. Ето защо, ако не се предвиждат изменения в обема на крайното потребление през следващата година, обемът на крайния продукт ще трябва да възлиза на сумата от крайния продукт по производствената програма и установения дефицит през предходната година, т.е.

Y1t = 2500+6750= 9250

Y2t = 4200+2510= 6710

Y3t = 1600+890= 2490

Y4t = 4800+590= 5390

Y5t = 3600+3300= 6900

Ако не се предвиди възстановяване на деблокирания държавен резерв, то през следващата година дефицитът в икономическата система ще нарасне неколкократно.