Курсова работа

по

планиране и прогнозиране

на

…………………….,

фак. номер: ................

специалност: ………………

 

ВАРНА

м. март, 2008 година


 Задача 5, 516

Брутният вътрешен продукт и обуславящите го фактори по години на анализирания период приемат следните стойности (табл. 6):

Таблица 6

Брутен вътрешен продукт, наети лица и дълготрайни материални активи по години на изследвания период

Години

 

Брутен вътрешен продукт (в млн. лв.)

 

Наети лица по трудово и служебно правоотношение (хил. лица)

 

Дълготрайни материални активи (млн. лв.)

 

1

 

34660

 

2480

 

26100

 

2

 

38380

 

2495

 

26320

 

3

 

44260

 

2530

 

27500

 

4

 

48570

 

2680

 

27950

 

5

 

52690

 

3055

 

28600

 

6

 

51600

 

2996

 

28940

 

7

 

50380

 

2982

 

30075

 

8

 

49960

 

2954

 

30128

 

9

 

51240

 

3020

 

31279

 

10

 

54800

 

3045

 

31900

 

11

 

55900

 

3059

 

33400

 

12

 

58750

 

3122

 

33980

 

13

 

60300

 

3132

 

35800

 

14

 

66280

 

3268

 

38900

 

15

 

69200

 

3390

 

42000

 

 

1. Като се използва класическата функция на Коб-Дъглас, да се определят параметрите на производствената функция.

2. Използвайки получените параметри на производствената функция, да се установи какъв ще бъде очакваният размер на брутния вътрешен продукт през следващите 7 години, ако наетите лица по години нарастват равномерно с 2.5%, а дълготрайните активи - с 3.6%?

3. Структурата на крайното потребление в края на разглеждания планов период - 7 години, се очаква да бъде както следва;

• продукция, произведена в сектор 1 - 38%;

• продукция, произведена в сектор 2 - 32%;

• продукция, произведена в сектор 3 - 30%.

• Да се разработи таблица инпут-аутпут за балансиране на потребностите с необходимите ресурси.

4. Структурата на наетата работна сила по сектори е както следва:

• наета работна сила в сектор 1 - 25%;

• наета работна сила в сектор 2 - 35%:

• наета работна сила в сектор 3 - 40%.

5. Да се установи ще се запази ли общата заетост на работната сила, или не и изяснят съответните причини за това.

1. Параметри на производствената функция

Като се използва класическата функция на Коб-Дъглас, се определят параметрите на производствената функция по следния начин:

1) Обозначане с Y брутния вътрешен продукт, а дълготрайните активи с C

Години

БВП

Наети лица

ДМА

 

(в млн. лв.)

(хил. лица)

(млн. лв.)

 

Y

 

C

1

34660

2480

26100

2

38380

2495

26320

3

44260

2530

27500

4

48570

2680

27950

5

52690

3055

28600

6

51600

2996

28940

7

50380

2982

30075

8

49960

2954

30128

9

51240

3020

31279

10

54800

3045

31900

11

55900

3059

33400

12

58750

3122

33980

13

60300

3132

35800

14

66280

3268

38900

15

69200

3390

42000

 

2) Намиране на сумата от логаритмите на Y и C на сумите от произведенията lgY.lgC и (lgC)2

n

lgY

 

lgC

lgY.lgC

lgC.lgC

1

4.539829

 

4.416641

20.050791

19.506713

2

4.584105

 

4.420286

20.263054

19.538927

3

4.646011

 

4.439333

20.625190

19.707675

4

4.686368

 

4.446382

20.837382

19.770311

5

4.721728

 

4.456366

21.041749

19.859198

6

4.712650

 

4.461499

21.025480

19.904969

7

4.702258

 

4.478206

21.057679

20.054326

8

4.698622

 

4.478970

21.044990

20.061175

9

4.709609

 

4.495253

21.170884

20.207298

10

4.738781

 

4.503791

21.342476

20.284131

11

4.747412

 

4.523746

21.476087

20.464282

12

4.769008

 

4.531223

21.609440

20.531985

13

4.780317

 

4.553883

21.769006

20.737851

14

4.821382

 

4.589950

22.129903

21.067637

15

4.840106

 

4.623249

22.377017

21.374434

S

70.698187

 

67.418777

317.821128

303.070913

 

3) За да намерим параметрите на производствената функция използваме линейна система линейната система уравнения с две неизвестни b2 и lgA

n.lgA+b2.SlgC=SlgY

lgA.SlgC+b2.SlgC.lgC=SlgY.lgC

 

15×lgA+b2× 67.418777=70.698187

lgA× 67.418777+b2× 303.070913=317.821128

 

4) Решаваме линейната система уравнения с две неизвестни b2 и lgA и получаваме:

b2=

1.208050911

lgA=

-0.716476183

 

Параметрите на производствената функция са:

b2= 1.208050911 и lgA= -0.716476183.

A=10-0.716476183=0.192098431

 

2. Установяване на очакваният размер на брутния вътрешен продукт през следващите 7 години

Използвайки получените параметри на производствената функция, да се установи какъв ще бъде очакваният размер на брутния вътрешен продукт през следващите 7 години, ако наетите лица по години нарастват равномерно с 2.5%, а дълготрайните активи - с 3.6%?

Години

БВП

Наети лица

ДМА

lgA=

-0.716476183

2.5%

3.6%

b2=

1.208050911

n

Y

 

C

lgC

lgY=lgA+b2*lgC

15

69200

3390

42000

 

 

прогноза:

16

77126

3475

43512

4.638609046

4.887199701

17

80492

3562

45078

4.653968801

4.905755067

18

84006

3651

46701

4.669328557

4.924310434

19

87673

3742

48383

4.684688312

4.9428658

20

91500

3835

50124

4.700048067

4.961421167

21

95494

3931

51929

4.715407823

4.979976533

22

99663

4030

53798

4.730767578

4.9985319

 

Ако през следващите 7 години (прогнозен период) наетите лица по години нарастват равномерно с 2.5%, а дълготрайните активи - с 3.6%, то през 7-годишния прогнозен период брутния вътрешен продукт ще се формира съответно по следния начин:

през 1-вата година:

77126

през 2-рата година:

80492

през 3-тата година:

84006

през 4-тата година:

87673

през 5-тата година:

91500

през 6-тата година:

95494

и през 7-мата година:

99663

 

3. Таблица инпут-аутпут за балансиране на потребностите с необходимите ресурси

Да се разработи таблица инпут-аутпут за балансиране на потребностите с необходимите ресурси, при условие, че структурата на крайното потребление в края на разглеждания планов период от седем години, се очаква да бъде както следва:

-                     38% продукция, произведена в сектор 1;

-                     32% продукция, произведена в сектор 2;

-                     30% продукция, произведена в сектор 3.

За целта се използва технологията за съставяне на прогнозна инпут-аутпут таблица за определяне на обема на производството и неговата структура, съответстваща на определено равнище на крайното потребление:

По условие структурата на крайното потребление в края на разглеждания планов период от седем години, се очаква да бъде както следва:

38% - в сектор 1, т. е. Y1= 99663×0.38=37872

32% - в сектор 2, т. е. Y2= 99663×0.32=31892

30% - в сектор 3, т. е. Y3= 99663×0.30=29899

Y=

Прогнозната таблица инпут-аутпут се разработва по следния начин:

1) съставя се прогнозната матрица А;

В резултат на извършени допълнителни проучвания от една страна върху отчетната матрица А и върху очакваните икономии от материали и суровини по сектори, от друга страна, е прието, че прогнозната матрица ще има вида:

A=

2) изчислява се инверсната матрица В на Леонтиев, която е равна на (Е-А)-1:, т. е. обратната матрица на матрицата (E-A), където Е е единична матрица.

Изчислява се посредством математическите функции на MS Excel и в табличен вид изчисленията изглеждат така:

матрица

A

0.2

0.1

0.2

0.1

0.3

0.1

0.2

0.1

0.1

 

 

 

 

матрица

E

1

0

0

0

1

0

0

0

1

 

 

 

 

матрица

E-A

0.80

-0.10

-0.20

-0.10

0.70

-0.10

-0.20

-0.10

0.90

 

 

 

 

матрица

B=1(E-A)

1.362637

0.241758

0.329670

0.241758

1.494505

0.219780

0.329670

0.219780

1.208791

 

3) определя се обемът на производството, съответстващ на прогнозния размер на крайното потребление по сектори Х=ВY

Изчислява се посредством математическите функции на MS Excel и в табличен вид изчисленията изглеждат така:

 

 

 

 

 

Y

X

B=1(E-A)

1.362637

0.241758

0.329670

 

37872

69172.37

0.241758

1.494505

0.219780

 

31892

63389.75

0.329670

0.219780

1.208791

 

29899

55635.78

 

т. е. получаваме Х= - векторът-стълб на прогнозния обем на производството

 

4) изчислява се текущото производствено потребление по сектори , общият размер на текущото производствено потребление и обща сума на материалните разходи  :

x11=a11.X1=0.2×69172.3656726667

x12=a12.X1=0.1×69172.3656726667

x13=a13.X1=0.2×69172.3656726667

x21=a21.X2=0.1×63389.7486563324

x22=a22.X2=0.3×63389.7486563324

x23=a23.X2=0.1×63389.7486563324

x31=a31.X3=0.2×55635.784929884

x32=a32.X3=0.1×55635.784929884

x33=a33.X3=0.1×55635.784929884

 

xij

13834.47

6917.24

13834.47

6338.97

19016.92

6338.97

11127.16

5563.58

5563.58

S

31300.60

31497.74

25737.03

 

5) определя се размерът на добавената стойност (брутния вътрешен продукт) по сектори  и общият размер на брутния вътрешен продукт -  и се проверяват основните равенства по таблицата, а именно:  и

V1=69172.37-31300.60         V2=63389.75-31497.74         V3=55635.78-25737.03

Прогнозна таблица инпут-аутпут

Сектори потребители

Производствено потребление

Общо производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

Сектори производители

1

2

3

1

13834.47

6917.24

13834.47

34586.18

37872

72457.94

2

6338.97

19016.92

6338.97

31694.87

31892

63586.88

3

11127.16

5563.58

5563.58

22254.31

29899

52153.07

Общо материални разходи

31300.60

31497.74

25737.03

88535.37

99663

188197.90

Добавена стойност

41157.34

32089.14

26416.05

99663

 

Обем на произведената продукция

72457.94

63586.88

52153.07

188197.90

 

4. Структура на наетата работна сила по сектори и установяване на общата заетост (на работната сила)

Да се установи ще се запази ли общата заетост на работната сила, или не и да се изяснят съответните причини за това.

Структурата на наетата работна сила по сектори е както следва:

-                     наета работна сила в сектор 1 - 25%;

-                     наета работна сила в сектор 2 - 35%:

-                     наета работна сила в сектор 3 - 40%.

 

В примера условно е прието, че в националната икономика функционират три сектора, разпределението на производството им в натурално измерение схематично изглежда така:

 

 

Производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

1

2

3

1

x11

x21

x31

Y1

X1

2

x12

x22

x32

Y2

X2

3

x13

x23

x33

Y3

X3

Вложен труд

L1

L2

L3

 

 

 


 

 

Производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

1

2

3

1

13834.47

6917.24

13834.47

37872

72457.94

2

6338.97

19016.92

6338.97

31892

63586.88

3

11127.16

5563.58

5563.58

29899

52153.07

Вложен труд - наети (хил. лица)

1007

1410

1612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

35%

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

L

0.01390339

0.02218029

0.03090629

 

 

 

 

=1007+1410+1612=4030 брой на наетите лица в края на периода

 

Коефициентите, характеризиращи разхода на труд за производството на единица продукция се изчисляват по формулата:

Коефициентите, характеризиращи разхода на вложения труд в даден сектор, образуват вектор-ред:

          

 

Коефициентите на трудоемкост се изчисляват:

,

където

 - средногодишната численост на заетите в сектор j

 - обемът на производството в сектор j

което означава, че може да се използва векторът L

С помощта на тези коефициенти се определят пълните разходи на труд за производството на продукция по сектори на материалното производство:

 

 - са елементите на матрицата B (инверсната матрица на Леонтиев)

Делът на живия труд в съвкупните (пълните) трудови разходи се изчислява по формулата:

, което означава всъщност

 

B

1.362637

0.241758

0.329670

0.241758

1.494505

0.219780

0.329670

0.219780

1.208791

 

 

 

Производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

 

1

2

3

 

1

13834.47

6917.24

13834.47

37872

72457.94

 

2

6338.97

19016.92

6338.97

31892

63586.88

 

3

11127.16

5563.58

5563.58

29899

52153.07

 

Общо материални разходи

31300.60

31497.74

25737.03

99663

188197.90

 

Добавена стойност

41157.34

32089.14

26416.05

 

 

Обем на произведената продукция

72457.94

63586.88

52153.07

7-мата година

Вложен труд - наети (хил. лица)

1007

1410

1612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

35%

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

0.01390339

0.02218029

0.03090629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

1948.399638

2758.75676

2834.035836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K0

0.517045455

0.511235955

0.56875

 

 

 

За да стигнем до заключение трябва да проследим показателя K (делът на живия труд в съвкупните трудови разходи) в динамика, т. е. ще направим прогноза и за 8-мата година:


 

 

 

Производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

 

1

2

3

 

1

14438.36

7219.18

14438.36

39525

75620.82

 

2

6615.68

19847.04

6615.68

33284

66362.53

 

3

11612.87

5806.44

5806.44

31204

54429.62

 

Общо материални разходи

32666.91

32872.65

26860.48

104013

196412.96

 

Добавена стойност

42953.90

33489.87

27569.14

 

 

Обем на произведената продукция

75620.82

66362.53

54429.62

8-мата година

Вложен труд - наети (хил. лица)

1033

1446

1652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%

35%

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

0.01365492

0.02178391

0.03035396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

1997.109628

2827.725679

2904.886732

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1

0.517045455

0.511235955

0.56875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K0

0.517045455

0.517045455

0.517045455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K1/K0

1.000000

0.988764

1.100000

 

 

 

Изводът е, че: в сектор 1 се запазва общата заетост на работната сила, в сектор 2 намалява делът на живия труд в съвкупните трудови разходи, т. е. общата заетост намалява, а в сектор 3 се покачва делът на живия труд в съвкупните трудови разходи - увличава се необходимостта от работна ръка.