Задача 14, стр.356

 

Да се изследва влиянието на вноса и износа на продукция върху брутния вътрешен продукт при условие, че:

=> отчетната таблица инпут-аутпут в млн. лв има вида:

Сектори потребители

Производствено потребление

Общо производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

Сектори производители

1

2

3

1

1400

620

3020

5040

2000

7040

2

 

1260

1000

2260

4000

6260

3

1400

620

2020

4040

6000

10040

Общо материални разходи

2800

2500

6040

11340

12000

23340

Добавена стойност

4240

3760

4000

12000

 

Обем на произведената продукция

7040

6260

10040

23340

 

=> поради търсенето на продукция от сектор едно и две на външния пазар, от една страна, и високата ефективност на износа на продукция от тези два сектора, от друга страна, и наличие на свободен производствен капацитет, от трета страна, обемът на износа на продукция от сектор едно може да достигне 450 млн. лв, а от сектор две - 260 млн. лв

=> предвиденият за производство краен продукт от сектор три е недостатъчен да задоволи крайните обществени потребности, поради което дефицитът на краен продукт от този сектор може да се компенсира чрез внос на аналогична продукция от чужбина.

=> в технологичната матрица А няма да настъпят промени през прогнозния период.

=> да се съпостави прогнозната с отчетната таблица инпут-аутпут по динамиката на показателите обем и структура на крайния продукт, обем и структура на добавената стойност и направят съответните изводи.


Решение на задачата за изследване на влиянието на вноса и износа на продукция върху брутния вътрешен продукт

 

O

Отчетна таблица инпут-аутпут

Сектори потребители

Производствено потребление

Общо производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

Сектори производители

1

2

3

1

1400

620

3020

5040

2000

7040

2

 

1260

1000

2260

4000

6260

3

1400

620

2020

4040

6000

10040

Общо материални разходи

2800

2500

6040

11340

12000

23340

Добавена стойност

4240

3760

4000

12000

 

Обем на произведената продукция

7040

6260

10040

23340

 

За целите на изследването ще означим елементите на отчетната таблица инпут-аутпут, за да приложим икономико-математически анализ по следния начин:

 

O+

Отчетна таблица инпут-аутпут + означения

 

Сектори потребители

Производствено потребление

Общо производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

 

Сектори производители

1

2

3

 

 

x11

x12

x13

x11+x12+x13

Y1

X1

 

1

1400

620

3020

5040

2000

7040

 

 

x21

x22

x23

x21+x22+x23

Y2

X2

 

2

 

1260

1000

2260

4000

6260

 

 

x31

x32

x33

x31+x32+x33

Y3

X3

 

3

1400

620

2020

4040

6000

10040

 

Общо материални разходи

2800

2500

6040

11340

12000

23340

 

 

=x11+x21+x31

=x12+x22+x32

=x13+x23+x33

Sxij

=Y1+Y2+Y3

=X1+X2+X3

 

 

V1

V2

V3

=V1+V2+V3

 

 

 

Добавена стойност

4240

3760

4000

12000

 

 

 

Обем на произведената продукция

7040

6260

10040

23340

 

 

 

P1

P2

P3

=P1+P2+P3

 

 

 

=X1

=X2

=X3

=X1+X2+X3

 

 

 

X1=x11+x12+x13+Y1

 

X2=x21+x22+x23+Y2

 

X3=x31+x32+x33+Y3

Тъй като по условие в технологичната матрица А[1] няма да настъпят промени през прогнозния период, ще изчислим нейните елементи по формулата:

A+

Технологична матрица (коефициенти на преките материални разходи) + означения

 

обем производство

 

 

 

 

 

 

 

вектор-стълб

 

 

a11

a12

a13

 

 

X1

 

1

0.198863636

0.088068182

0.428977273

 

 

7040

 

 

=x11:X1

=x12:X1

=x13:X1

 

 

 

 

 

a21

a22

a23

 

 

X2

 

2

0

0.201277955

0.159744409

 

 

6260

 

 

=x21:X2

=x22:X2

=x23:X2

 

 

 

 

 

a31

a32

a33

 

 

X3

 

3

0.139442231

0.061752988

0.201195219

 

 

10040

 

 

=x31:X3

=x32:X3

=x33:X3

 

 

 

 

Матричният запис на последната система от уравнения има вида:

[Е-А][X]=[Y] където:

Е е единична матрица;

А - матрица на коефициентите на преките материални разходи;

Х - вектор-стълб на обема на производство;

Y - вектор-стълб на обема на крайния продукт.

 

След закръгление на стойностите получаваме:

A

 

0.20

0.09

0.43

 

 

0.00

0.20

0.16

 

 

0.14

0.06

0.20

или

А=, а единичната матрица е Е=

E

 

1

0

0

 

 

0

1

0

 

 

0

0

1

 

E-A

 

0.80

-0.09

-0.43

 

 

0.00

0.80

-0.16

 

 

-0.14

-0.06

0.80

 

Е-А=

Решаваме следните системи линейни уравнения:

1)

0.8*b11+

-0.09*b21+

-0.43*b31+

1

0*b11+

0.8*b21+

-0.16*b31+

0

-0.14*b11+

-0.06*b21+

0.8*b31+

0

 

получаваме:

b11=

1.388106

b21=

0.049324

b31=

0.246618

 

2)

0.8*b12+

-0.09*b22+

-0.43*b32+

0

0*b12+

0.8*b22+

-0.16*b32+

1

-0.14*b12+

-0.06*b22+

0.8*b32+

0

 

получаваме:

b12=

0.21535

b22=

1.276688

b32=

0.133438

 

3)

0.8*b13+

-0.09*b23+

-0.43*b33+

0

0*b13+

0.8*b23+

-0.16*b33+

0

-0.14*b13+

-0.06*b23+

0.8*b33+

1

 

получаваме:

b13=

0.789177

b23=

0.281849

b33=

1.409245

 

 

1/(E-A)=B

 

1.388106

0.21535

0.789177

 

 

0.049324

1.276688

0.281849

 

 

0.246618

0.133438

1.409245

 

С така направените изчисления получихме коефициентите на пълните материални разходи.

Системата от уравнения X=[E_A]-1Y=B представя обема на производството като функция от обема на крайните обществени потребности по сектори на икономическата система, а матрицата В=[E_A]-1 на пълните материални разходи е израз на количествената връзка между произведената продукция и крайния продукт.

Съгласно условието, че

                     поради търсенето на продукция от сектор 1 и от сектор 2 на външния пазар;

                     високата ефективност на износа на продукция от тези два сектора;

                     и наличието на свободен производствен капацитет,

обемът на износа на продукция от сектор 1 може да достигне 450 (млн. лв),

и обемът на износа на продукция от сектор - 260 (млн. лв),

Х - векторът-стълб в прогнозната инпут-аутпут таблица показва прогнозния обем на производство, т. е.

Х= ,

а предвиденият за производство краен продукт от сектор 3 е недостатъчен да задоволи крайните обществени потребности, поради което дефицитът на краен продукт от този сектор може да се компенсира чрез внос на аналогична продукция от чужбина, което означава, че това ще се отрази на крайното потребление, например с 500 прогнозни единици, т. е.:

 

Y=

 

Прогнозираният обем на вноса и износа на продукти за крайно потребление се отразява върху обема и структурата не само на крайния продукт, но и на прогнозния обем производство. Предвиждането на тези изменения се извършва чрез разработването на прогнозни таблици инпут-аутпут.

Съставянето на прогноза за пропорционирано и балансирано развитие се базира на следната входяща информация:

- прогнозните стойности на коефициентите на преките материални разходи, образуващи матрицата - по условие те се запазват такива, каквито са в отчетната таблица инпут-аутпут

 

А=,

- прогнозен обем на крайния продукт по сектори на икономическата система

Y= ,  необходим за задоволяване на крайните обществени потребности.

- производствен потенциал на секторите

Х=

 

При констатирано непълно използване на производствения потенциал ще се търсят възможности за неговото уплътняване чрез увеличаване на износа (за сектор 1 и сектор 2), а при установен прогнозен дефицит на продукция, поради ограничен потенциал ще се пристъпи към внос на аналогични продукти от чужбина (за сектор 3). С цел по-пълното използване на производствения капацитет на сектор 1 и сектор 2, съществуват условия за износ на 450 единици продукция от сектор 1 и за износ на 260 единици продукция от сектор 2. Предполагаме (например чрез проучвания на външния пазар), че е възможно да бъдат внесени 500 единици продукция за задоволяване на крайните обществени потребности от сектор 3. Прогнозите следва да са съгласувани с експерти, които трябва да подготвят подробен доклад за преимуществата на съответните прогнози.

Съпоставяйки получените стойности за обема на производството по сектори, установяваме, че:

1. Х1 =7040 е по-малко от Х1* = 7490. Оттук следва, че сектор 1 има възможност да произвежда по-голям обем краен продукт, отколкото е търсенето в страната. За да се уплътни производственият му капацитет, е необходимо да се изнася продукция в чужбина. По прогнозни данни има такава възможност.

2. Х2 =6260 е по-малко от Х2* = 6520. Тази ситуация е аналогична на ситуацията в сектор едно. Тя предполага осъществяването на износ на продукция в чужбина.

3. Х3 =10540 е по-голямо от Х3* =10040. Следователно поради ограничен производствен капацитет сектор 3 няма да бъде в състояние да отговори на крайните обществени потребности. Поради това трябва да се осъществи внос на продукция от чужбина.

Обемът на вноса и износа по сектори ще се определи, следвайки следната логика:

                     определен е излишъкът или дефицитът от продукция по сектори (450, 260, -500);

                     за секторите, които имат излишък на производствен капацитет, се предвижда да осъществяват износ на продукция, допълващ уплътняването на производствения капацитет в размер на 450 единици за сектор 1 и 260 единици за сектор 2 (Y1=2000+450=2450; Y2=4000+260=4260)

                     за сектор 3, който по прогноза ще генерира дефицит на продукция, следва да се коригира обема на крайния продукт по посока на намаляване с размера на вноса, който по прогнозни разчети може да възлиза на 500 единици краен продукт (Y3=6500-500=6000)

 


 

 

P+

Прогнозна таблица инпут-аутпут, отразяваща влиянието на вноса и износа на продукция

 

Сектори потребители

Производствено потребление

Общо производствено потребление

Крайно потребление

Общо разпределена продукция

 

Сектори производители

1

2

3

 

1

1400

620

3020

5040

2450

7490

 

2

0

1260

1000

2260

4260

6520

 

3

1400

620

2020

4040

6000

10040

 

Общо материални разходи

2800

2500

6040

11340

12710

24050

 

Добавена стойност

4690

4020

4000

12710

 

 

Обем на произведената продукция

7490

6520

10040

24050

 

прогнозен обем продукция

 

производствен капацитет

разлика

7362

<

7490

128

6354

<

6520

166

10339

>

9540

-799

 

Сравнението на получените резултати от прогнозната таблица инпут-аутпут, отразяваща влиянието на вноса и износа на продукция и отчетната таблица инпут-аутпут показва:

                     нарастване на обема на крайния продукт, респективно на добавената стойност със 710 единици, а обемът на продукцията от 23340 млн. лв общо на 24050 млн. лв общо.

 

Крайно потребление

2000

2450

4000

4260

6000

6000

12000

12710

 

Добавена стойност

4240

3760

4000

12000

4690

4020

4000

12710

 [1] матрица на преките материални разходи