КУРСОВА РАБОТА

Модели за макроикономически анализ и прогнозиране

на

…………………………………………………..,

специалност ………………

факултетен номер: …………….

 

………….

…………..


 зад.5, стр.99

Като се използва функцията на потребление от вида Сt=c1Yt+d1At следната прогнозна информация:

                      средна склонност към потребление - 0.75;

                      склонност към пилеене на натрупано богатство - 0.02;

                      очакван размер на натрупаното богатство - 25 000лв;

                      очакван размер на дохода през прогнозната година - 3000 лв.

да се определи:

=> очакваното равнище на потреблението;

=> очакваното изменение на равнището на потреблението при увеличаване склонността към пилеене на натрупаното богатство;

=> очакваното изменение на равнището на потреблението при намаляване склонността към пилеене на натрупаното богатство;

=> очакваното изменение на равнището на потреблението при увеличаване склонността към пилеене на натрупаното богатство и увеличаване средната склонност към потребление;

=> очакваното изменение на равнището на потреблението при увеличаване склонността към пилеене на натрупаното богатство и намаляване средната склонност към потребление;

=> очакваното изменение на равнището на потреблението при намаляване склонността към пилеене на натрупаното богатство и увеличаване средната склонност към потребление;

=> получените резултати да се представят графично и се направят съответните изводи.

Решение

 - функция на потребление

 - обем на съвкупното потребление,

 - размер на разполагаемия доход

 - средна склонност към потребление;        

 - пределна склонност към потребление

 - функция на спестяванията

 - потребление,  - спестявания

 - средна склонност към спестяване;          

 - пределна склонност към спестяване

Анализът на функцията на потреблението се извършва с помощта на следните показатели:

                      средна склонност към потребление, представляваща отношение между общото потребление (С) и дохода (Y) -  

                      пределна склонност към потребление, изразяваща отношение между изменението на потреблението - DС и изменението на дохода - DY, т.е.

Фундаменталната хипотеза на Кейнс е, че средната склонност към потребление намалява с нарастване на дохода. Трите хипотези за функцията на потреблението на Кейнс:

,  и ,

При първата хипотеза потреблението е С=с1.Y, което означава, че средната склонност към потребление  е константа и е равна на пределната склонност към потребление.

При втората хипотеза автономното потребление е положително: С=c0+с1.Y,  средната склонност към потребление варира и представлява намаляваща функция от равнището на дохода:

При третата хипотеза и средната, и пределната склонност към потребление се изменят в зависимост от равнището на дохода: средната склонност към потребление  намалява с равнището на дохода, пределната склонност към потребление намалява с повишаване равнището на дохода и потреблението и съответно:

 и 

Тъй като е известно, че потреблението на домакинствата не се финансира само от техните доходи, а и от ликвидни или реални парични и финансови активи, които могат да продадат, то в поставената задача следва да се анализира влиянието на богатството върху функцията на потребление

където

 - потреблението в период t,

 - доходът в период t,

 - склонността към потребление на дохода,

 - склонността към пилеене на натрупаното богатство.

 

По условие:

                      средната склонност към потребление е 0.75 или

=0.75

                      склонността към пилеене на натрупано богатство е 0.02 или

=0.02

                      очакваният размер на натрупаното богатство е 25 000 лв или приемаме, че

=25000 е размерът на натрупаното богатство

                      очакваният размер на дохода през прогнозната година е 3000 лв, което означава

 =3000

t - период от една година, t-тата прогнозна година,

т. е. ако приемем, че t-тата прогнозна година е 2008, то

(t+1)-тата прогнозна година ще е 2009,

(t+2)-тата прогнозна година ще е 2010

и т. н.

1. очаквано равнище на потреблението

Очакваното равнище на потреблението през прогнозната година t се изчислява по формулата:

Сt=c1.Yt+d1.At=0,75.3000 + 0,02.25000 = 2750

Очакваното равнище на потреблението през прогнозната година t е 2750.

Очакваното равнище на потреблението за 10 години при условие, че очакваният размер на дохода нараства равномерно (DY=20), средната склонност към потребление се запазва на 0.75 и склонността към пилеене на натрупано богатство се запазва на 0.02 е следното:

DY=20              d1=0.02             А0=25000          c1=0.75

год.

очакван размер на дохода

очаквано равнище на потреблението

спестявания (Y=C+S - функция на спестяванията)

очакван размер на натрупаното богатство

средна склонност към потребление 

склонност към пилеене на натрупано богатство

t

Y=Yt+DY

Сt=c1Yt+d1At

St=Yt-Ct

At=A0+St

 

 

1

3000

2750

250

25000

0.75

0.020

2

3020

2770

250

25250

0.75

0.020

3

3040

2785

255

25250

0.75

0.020

4

3060

2800

260

25255

0.75

0.020

5

3080

2815

265

25260

0.75

0.020

6

3100

2830

270

25265

0.75

0.020

7

3120

2845

275

25270

0.75

0.020

8

3140

2860

280

25275

0.75

0.020

9

3160

2876

284

25280

0.75

0.020

10

3180

2891

289

25284

0.75

0.020

 

Изводът е, че при равномерно нарастване на дохода, заедно с очакваното равнище на потреблението нарастват спестяванията и размерът на натрупаното богатство.

 

2. очакваното изменение на равнището на потреблението

2.1. ОЧАКВАНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАВНИЩЕТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО ПРИ увеличаване склонността към пилеене на натрупаното богатство:

(1) очаквано равнище на потреблението за 10 години напред при условие, че:

                      очакваният размер на дохода нараства равномерно с 20 единици,

                      средната склонност към потребление се запазва на 0.75,

                      склонността към пилеене на натрупано богатство се увеличава равномерно с 0.001

DY=20              Dd1=0.001         А0=25000          c1=0.75

год.

очакван размер на дохода

очаквано равнище на потреблението

спестявания (Y=C+S - функция на спестяванията)

очакван размер на натрупаното богатство

средна склонност към потребление 

склонност към пилеене на натрупано богатство

t

Y=Yt+DY

Сt=c1Yt+d1At

St=Yt-Ct

At=A0+St

 

 

1

3000

2750

250

25000

0.75

0.020

2

3020

2795

225

25250

0.75

0.021

3

3040

2835

205

25225

0.75

0.022

4

3060

2875

185

25205

0.75

0.023

5

3080

2914

166

25185

0.75

0.024

6

3100

2954

146

25166

0.75

0.025

7

3120

2994

126

25146

0.75

0.026

8

3140

3033

107

25126

0.75

0.027

9

3160

3073

87

25107

0.75

0.028

10

3180

3113

67

25087

0.75

0.029

 

(2) очаквано равнище на потреблението за 10 години напред при условие, че:

                      очакваният размер на дохода нараства равномерно с 20 единици,

                      средната склонност към потребление се запазва на 0.75,

                      склонността към пилеене на натрупано богатство се увеличава равномерно с 0.002

DY=20              Dd1=0.002         А0=25000          c1=0.75

                       

год.

очакван размер на дохода

очаквано равнище на потреблението

спестявания (Y=C+S - функция на спестяванията)

очакван размер на натрупаното богатство

средна склонност към потребление 

склонност към пилеене на натрупано богатство

t

Y=Yt+DY

Сt=c1Yt+d1At

St=Yt-Ct

At=A0+St

 

 

1

3000

2750

250

25000

0.75

0.020

2

3020

2821

200

25250

0.75

0.022

3

3040

2885

155

25200

0.75

0.024

4

3060

2949

111

25155

0.75

0.026

5

3080

3013

67

25111

0.75

0.028

6

3100

3077

23

25067

0.75

0.030

7

3120

3141

-21

25023

0.75

0.032

8

3140

3204

-64

24979

0.75

0.034

9

3160

3268

-108

24936

0.75

0.036

10

3180

3331

-151

24892

0.75

0.038

 

Изводът е, че при увеличаването на склонността към пилеене на натрупаното богатство очакваното равнище на потреблението нараства по-бързо от размера на дохода, а спестяванията и размерът на натрупаното богатство намаляват (до отрицателни стойности за спестяванията!)

2.2. ОЧАКВАНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАВНИЩЕТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО ПРИ намаляване склонността към пилеене на натрупаното богатство:

(1) очаквано равнище на потреблението за 10 години напред при условие, че:

                      очакваният размер на дохода нараства равномерно с 20 единици,

                      средната склонност към потребление се запазва на 0.75,

                      склонността към пилеене на натрупано богатство намалява равномерно с 0.001

DY=20              Dd1=0.001         А0=25000          c1=0.75

год.

очакван размер на дохода

очаквано равнище на потреблението

спестявания (Y=C+S - функция на спестяванията)

очакван размер на натрупаното богатство

средна склонност към потребление 

склонност към пилеене на натрупано богатство

t

Y=Yt+DY

Сt=c1Yt+d1At

St=Yt-Ct

At=A0+St

 

 

1

3000

2750

250

25000

0.75

0.020

2

3020

2745

275

25250

0.75

0.019

3

3040

2735

305

25275

0.75

0.018

4

3060

2725

335

25305

0.75

0.017

5

3080

2715

365

25335

0.75

0.016

6

3100

2705

395

25365

0.75

0.015

7

3120

2696

424

25395

0.75

0.014

8

3140

2686

454

25424

0.75

0.013

9

3160

2675

485

25454

0.75

0.012

10

3180

2665

515

25485

0.75

0.011

(2) очаквано равнище на потреблението за 10 години напред при условие, че:

                      очакваният размер на дохода нараства равномерно с 20 единици,

                      средната склонност към потребление се запазва на 0.75,

                      склонността към пилеене на натрупано богатство намалява равномерно с 0.002

DY=20              Dd1=0.002         А0=25000          c1=0.75

год.

очакван размер на дохода

очаквано равнище на потреблението

спестявания (Y=C+S - функция на спестяванията)

очакван размер на натрупаното богатство

средна склонност към потребление 

склонност към пилеене на натрупано богатство

t

Y=Yt+DY

Сt=c1Yt+d1At

St=Yt-Ct

At=A0+St

 

 

1

3000

2750

250

25000

0.75

0.020

2

3020

2720

301

25250

0.75

0.018

3

3040

2685

355

25301

0.75

0.016

4

3060

2650

410

25355

0.75

0.014

5

3080

2615

465

25410

0.75

0.012

6

3100

2580

520

25465

0.75

0.010

7

3120

2544

576

25520

0.75

0.008

8

3140

2508

632

25576

0.75

0.006

9

3160

2473

687

25632

0.75

0.004

10

3180

2436

744

25687

0.75

0.002

Изводът е, че при намаляването на склонността към пилеене на натрупаното богатство очакваното равнище на потреблението намалява, а спестяванията и размерът на натрупаното богатство увеличават.

2.3. ОЧАКВАНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАВНИЩЕТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО ПРИ увеличаване склонността към пилеене на натрупаното богатство и  увеличаване средната склонност към потребление:

очаквано равнище на потреблението за 10 години напред при условие, че:

                      очакваният размер на дохода нараства равномерно с 20 единици,

                      средната склонност към потребление се увеличава на 0.78

                      склонността към пилеене на натрупано богатство се увеличава равномерно с 0.001

DY=20              Dd1=0.001         А0=25000          c1=0.78

год.

очакван размер на дохода

очаквано равнище на потреблението

спестявания (Y=C+S - функция на спестяванията)

очакван размер на натрупаното богатство

средна склонност към потребление 

склонност към пилеене на натрупано богатство

t

Y=Yt+DY

Сt=c1Yt+d1At

St=Yt-Ct

At=A0+St

 

 

1

3000

2840

160

25000

0.78

0.020

2

3020

2884

136

25160

0.78

0.021

3

3040

2924

116

25136

0.78

0.022

4

3060

2964

96

25116

0.78

0.023

5

3080

3005

75

25096

0.78

0.024

6

3100

3045

55

25075

0.78

0.025

7

3120

3085

35

25055

0.78

0.026

8

3140

3125

15

25035

0.78

0.027

9

3160

3165

-5

25015

0.78

0.028

10

3180

3205

-25

24995

0.78

0.029

 

Изводът е, че при увеличаването на склонността към пилеене на натрупаното богатство и увеличаване средната склонност към потребление очакваното равнище на потреблението нараства по-бързо от размера на дохода, а спестяванията и размерът на натрупаното богатство намаляват (до отрицателни стойности за спестяванията!)

2.4. ОЧАКВАНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАВНИЩЕТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО ПРИ увеличаване склонността към пилеене на натрупаното богатство и  намаляване средната склонност към потребление

очаквано равнище на потреблението за 10 години напред при условие, че:

                      очакваният размер на дохода нараства равномерно с 20 единици,

                      средната склонност към потребление се намалява на 0.7,

                      склонността към пилеене на натрупано богатство се увеличава равномерно с 0.002

DY=20              Dd1=0.002         А0=25000          c1=0.70

год.

очакван размер на дохода

очаквано равнище на потреблението

спестявания (Y=C+S - функция на спестяванията)

очакван размер на натрупаното богатство

средна склонност към потребление 

склонност към пилеене на натрупано богатство

t

Y=Yt+DY

Сt=c1Yt+d1At

St=Yt-Ct

At=A0+St

 

 

1

3000

2600

400

25000

0.70

0.020

2

3020

2673

347

25400

0.70

0.022

3

3040

2736

304

25347

0.70

0.024

4

3060

2800

260

25304

0.70

0.026

5

3080

2863

217

25260

0.70

0.028

6

3100

2927

173

25217

0.70

0.030

7

3120

2990

130

25173

0.70

0.032

8

3140

3052

88

25130

0.70

0.034

9

3160

3115

45

25088

0.70

0.036

10

3180

3178

2

25045

0.70

0.038

2.5. ОЧАКВАНОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАВНИЩЕТО НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО ПРИ намаляване склонността към пилеене на натрупаното богатство и увеличаване средната склонност към потребление

очаквано равнище на потреблението за 10 години напред при условие, че:

                      очакваният размер на дохода нараства равномерно с 20 единици,

                      средната склонност към потребление се увеличава на 0.8,

                      склонността към пилеене на натрупано богатство намалява равномерно с 0.002

DY=20              Dd1=0.002         А0=25000          c1=0.80

год.

очакван размер на дохода

очаквано равнище на потреблението

спестявания (Y=C+S - функция на спестяванията)

очакван размер на натрупаното богатство

средна склонност към потребление 

склонност към пилеене на натрупано богатство

t

Y=Yt+DY

Сt=c1Yt+d1At

St=Yt-Ct

At=A0+St

 

 

1

3000

2900

100

25000

0.80

0.020

2

3020

2868

152

25100

0.80

0.018

3

3040

2834

206

25152

0.80

0.016

4

3060

2801

259

25206

0.80

0.014

5

3080

2767

313

25259

0.80

0.012

6

3100

2733

367

25313

0.80

0.010

7

3120

2699

421

25367

0.80

0.008

8

3140

2665

475

25421

0.80

0.006

9

3160

2630

530

25475

0.80

0.004

10

3180

2595

585

25530

0.80

0.002

 

Изводът е, че при намаляването на склонността към пилеене на натрупаното богатство и увеличаване средната склонност към потребление очакваното равнище на потреблението намалява, а спестяванията и размерът на натрупаното богатство се увеличават.